TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

กยศ. แจง จะเร่งดำเนินการโอน เงินค่าครองชีพ ที่เหลือภายใน 30 ธ.ค.

กยศ. แจง จะเร่งดำเนินการโอน เงินค่าครองชีพ ที่เหลือภายใน 30 ธ.ค.Legacy

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทำการชี้แจงว่าจะทำการเร่งรีบโอน เงินค่าครองชีพ ให้แก่ผู้ที่ประสบปัญหายังไม่ได้รับ ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2564

(23 ธ.ค. 2564) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทำการชี้แจงในกรณีผู้กู้ยืมเงินได้รับผลกระทบจากการโอน เงินค่าครองชีพ โดยกองทุนรับทราบในเรื่องดังกล่าวและเร่งดำเนินการโอนเงินค่าครองชีพให้กับผู้กู้ยืมเงินภายในวันที่ 30 ธันวาคมนี้

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวกรณีผู้กู้ยืมเงินได้รับผลกระทบจากการโอนเงินค่าครองชีพ นั้น กองทุนขอชี้แจงว่า ในปีการศึกษา 2564 มีผู้ยื่นขอกู้ยืมเงิน จำนวน 664,398 ราย เป็นเงินกู้ยืม จำนวน 37,118,189,702 บาท ผ่านสถานศึกษาจำนวน 4,128 แห่ง จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรงมากขึ้น สถานศึกษาจึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนและปรับรูปแบบการเรียนเป็นออนไลน์ รวมถึงมาตรการปรับลดค่าเทอมให้แก่นักศึกษา ทำให้กองทุนต้องปรับกระบวนการให้กู้ยืมเงินโดยขยายเวลายื่นขอกู้จนถึง 31 ตุลาคม 2564  

ปัจจุบัน จากผู้กู้ยืมจำนวน 664,398 ราย กองทุนได้โอนค่าครองชีพไปแล้ว จำนวน 516,873 ราย คงเหลือผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับเอกสารแล้วอยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 136,084 ราย สำหรับสาเหตุที่ผู้กู้ยืม ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพเกิดจาก

1) เอกสารที่ส่งมาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เช่น ผู้กู้ยืมเงินลงลายมือชื่อแทนบิดา มารดา แนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด พยานมิได้ลงนามในสัญญา ฯลฯ ในทางปฏิบัติได้มีการแจ้งข้อมูลกลับไปยังสถานศึกษาเพื่อแจ้งให้ผู้กู้ยืมแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องแล้วส่งกลับมา เมื่อได้มีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้กู้ยืมเงินจึงจะได้รับโอนเงินค่าครองชีพต่อไป

2) สถานศึกษายังมิได้จัดส่งเอกสารการกู้ยืมให้กองทุน

3) อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารการกู้ยืม

ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กองทุนจึงได้เร่งดำเนินการแก้ไขและจะโอนเงินค่าครองชีพให้กับ ผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ได้รับค่าครองชีพ จำนวน 136,084 ราย ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ส่วนผู้กู้ยืมที่กองทุนยังไม่ได้รับเอกสารสัญญากู้ยืม จำนวน 11,441 ราย นั้น หลังจากได้รับเอกสารแล้วกองทุนคาดว่าจะโอนเงิน  ค่าครองชีพให้ได้ภายใน 7 วัน อนึ่ง หลังจากวันที่ 30 ธันวาคมนี้ ผู้กู้รายใดที่ยังตกค้างและยังไม่ได้รับเงิน ค่าครองชีพ ขอให้ติดต่อมาที่กองทุนได้ทาง Line บัญชีทางการ “กยศ.เรื่องร้องทุกข์” หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2016 4888” 

 

แหล่งที่มาของข่าว : รัฐบาลไทย

สามารถติดตามข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวเศรษฐกิจ

 

ประกันสังคม ลดหย่อนภาษี 2564 เช็กที่นี่ ม.33 ม.39 ม.40 ลดหย่อนได้ไม่เท่ากัน
ททท. ยืนยัน! ยังไม่ปิดประเทศ ‘Phuket Sandbox – AQ’ ยังเปิดตามปกติ

โพสต์ กยศ. แจง จะเร่งดำเนินการโอน เงินค่าครองชีพ ที่เหลือภายใน 30 ธ.ค. ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย