TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

กรมบัญชีกลางย้ำ เปิดโรงพยาบาลสนาม เบิกค่ารักษาโควิด-19 ได้

กรมบัญชีกลางย้ำ เปิดโรงพยาบาลสนาม เบิกค่ารักษาโควิด-19 ได้Legacy

กรมบัญชีกลางย้ำ สถานพยาบาลเปิดโรงพยาบาลสนาม  เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด สามารถเบิกค่ารักษาโควิด-19 ได้

เบิกค่ารักษาโควิด  – นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานพยาบาลของทางราชการไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย และมีสถานพยาบาลหลายแห่งได้ขอหารือเกี่ยวกับกรณีเปิดสถานที่ดูแลผู้ป่วยเฉพาะกิจ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ว่าสามารถขอใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่

กรมบัญชีกลางได้พิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 8 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง ที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตน กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งตามหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานที่ดูแลผู้ป่วยเฉพาะกิจสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไว้ ประกอบกับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เป็นอำนาจการบริหารจัดการของสถานพยาบาลของทางราชการ

“หากสถานพยาบาลของทางราชการมีความจำเป็นต้องเปิดสถานที่ดูแลผู้ป่วยเฉพาะกิจสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้บริการทางการแพทย์ในสถานที่ใดหรือเรียกชื่ออย่างใด สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 127 7000 ต่อ 6852 6854 4441 หรือ Call center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ ซึ่งกรมบัญชีกลางมีความห่วงใยทุกภาคส่วนของสังคมในช่วงที่เกิดวิกฤติและขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนมีกำลังใจที่ดีและผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

ลือหึ่ง! พระเอกหน้าหยกติดโควิดจากผับดัง แต่เก็บตัวเงียบ
โควิดไทย 23/4/64 ยอดโควิดวันนี้ พบผู้ป่วยเพิ่ม 2,070 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย
‘ทวีศิลป์’ เผย กทม. เหลือ เตียงไอซียู เพียง 69 เตียง

โพสต์ กรมบัญชีกลางย้ำ เปิดโรงพยาบาลสนาม เบิกค่ารักษาโควิด-19 ได้ ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย