TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

กรมเจรจาฯ ยันเจ้าหน้าที่เวิร์กฟรอมโฮม ไม่กระทบแผนเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศรับลูกนโยบายรัฐบาล สั่งเจ้าหน้าที่เวิร์กฟรอมโฮม ยันการทำงานไม่ชะงัก สามารถเตรียมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ตามแผน ทั้งกรอบอาเซียน การเจรจา FTA ระหว่างไทยกับ EU, UK, EFTA, EAEU และแคนาดา ส่วนงานบริการไม่มีหยุดชะงัก หลังให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับนโยบายรัฐบาล และนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่ได้สั่งการให้ข้าราชการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home – WFH) ให้มากที่สุด เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยปัจจุบัน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ได้มีการ WFH เป็นส่วนใหญ่ แต่กรมฯ ยืนยันว่า การปฏิบัติงานในระหว่างนี้จะไม่มีการสะดุด หรือเกิดการชะงักงัน ทั้งการเตรียมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเจรจากรอบอาเซียน ทั้งการประชุมเจรจาในกรอบอาเซียน การเตรียมการด้านเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี 2565 การประชุมหารือออนไลน์กับประเทศคู่ค้า

อาทิ จีน ออสเตรเลีย UK เพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าของไทย และการเตรียมการเพื่อฟื้นหรือเปิดการเจรจา FTA กับ EU, UK, EFTA, EAEU และแคนาดา ตามแผนการเจรจาปีนี้ของกระทรวงพาณิชย์

“กรมฯ ได้จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฯ กว่า 300 คน เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2564 เพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจการปฏิบัติราชการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) โดยได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานจากสถานที่พัก รักษาวินัย งดออกนอกสถานที่หากไม่จำเป็น ใช้การประชุมออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่วนงานในภารกิจที่รับผิดชอบ ก็ให้เตรียมความพร้อมไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการสำหรับงานประชุมระหว่างประเทศ ที่มีขึ้นเป็นระยะ ผ่านการประชุมทางไกล” นางอรมนเสริม

นอกจากนี้ ในระหว่างการปฏิบัติงานจากสถานที่พัก ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ อาทิ สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ มาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้า และเทรนด์การค้าในปัจจุบัน ในรูปแบบบทความหรือบทวิเคราะห์ ที่สื่อสารเข้าใจได้ง่าย เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ และนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

นางอรมนกล่าวว่า สำหรับงานบริการ แม้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานจากสถานที่พัก แต่งานให้บริการต่าง ๆ จะไม่มีการสะดุด หรือหยุดชะงัก เนื่องจากกรมฯ ได้ปรับไปให้ผู้บริการใช้ช่องทางออนไลน์แล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยผู้ใช้บริการ สามารถขอรับบริการข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

เช่น สถิติการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้า-ส่งออกของไทย อัตราภาษีศุลกากรของประเทศที่ไทยมี FTA รายละเอียดของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และความตกลง FTA ฉบับต่าง ๆ เป็นต้น โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมฯ www.dtn.go.th ผ่านทางสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และโน้ตบุ๊ก ทั้งระบบ Android และ iOS

ขณะเดียวกัน ผู้ที่สนใจ ทั้งนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ยังสามารถเรียนหลักสูตรฝึกอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศออนไลน์ จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ 1.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2.การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร 3.การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม 4.การเปิดเสรีบริการ 5.องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ 6.กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 7.สุขอนามัยพืชและสัตว์ และ 8.ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า

โดยแต่ละหลักสูตรแบ่งการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง หากผู้เรียนสามารถสอบผ่านในแต่ละระดับ ระบบจะออกใบรับรอง (Certificate) หรือประกาศนียบัตรให้ด้วย โดยผู้สนใจสามารถเรียนผ่านเว็บไซต์ elearning.dtn.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย

อ่านข่าวต้นฉบับ: กรมเจรจาฯ ยันเจ้าหน้าที่เวิร์กฟรอมโฮม ไม่กระทบแผนเจรจาการค้าระหว่างประเทศ