TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

กรุงไทย เสนอขายกองทุนหุ้นยุโรป “เทคโนโลยี-นวัตกรรม” 15-21 ก.ย. นี้

บลจ.กรุงไทย  เปิดขายกองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (KT-EUROTECH)  ชี้โอกาสลงทุนในกลุ่ม ”เทคโนโลยี-นวัตกรรม” ที่เติบโตได้ดีในยุโรป  เสนอขายไอพีโอ (IPO) ระหว่างวันที่ 15 – 21 กันยายน 2564 เริ่มต้นลงทุนเพียง 1,000 บาท

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การลงทุนของบริษัทชั้นนำในยุโรปมีความน่าสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจด้านดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านสังคมดิจิทัล และด้านสิ่งแวดล้อมของยุโรปในระยะยาว ซึ่งมีมูลค่ากว่า 1.8 ล้านล้านยูโร สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของการขยายตัวของธุรกิจกลุ่มนี้ และโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน 

บลจ.กรุงไทยจึงคว้าช่วงเวลาที่เหมาะสมออกกองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (KT-EUROTECH) โดยจะเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 15 – 21 กันยายน 2564 เริ่มต้นลงทุนเพียง 1,000 บาท

ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน คือสร้างผลตอบแทนจากการ เพิ่มขึ้นของมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว ผ่านการลงทุนในบริษัทในภูมิภาคยุโรปที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นหลัก (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง อุตสาหกรรมเทคโนโลยี สื่อ และ โทรคมนาคม) และอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และธีมการลงทุนในปี 2564 ที่กองทุนเน้นจะมี 3 กลุ่มหลักด้วยกัน ได้แก่ 1. Sustainability 2. Digitalisation 3. Sustainable & digital enablers (ที่มาของข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564)

นอกจากนี้ กองทุนหลัก JPMorgan Funds -Europe Dynamic Technologies Fund ยังเป็นกองทุนให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี สูงสุดเป็นอันดับที่ “1” เมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งจัดกลุ่มตาม Morningstar Category (ที่มาของข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management, Morningstar Rankings/Universe ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2011- 30 มิ.ย. 2021) และยังได้รับการจัดอันดับที่ระดับ 3 ดาวจาก Morningstar อีกด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564)

นางชวินดา กล่าวต่อว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มีบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอีกมากมายในทวีปยุโรปที่อาจจะถูกนักลงทุนหลงลืมไป ซึ่งบริษัทเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของ Value Chain ที่สำคัญของบริษัทเทคโนโลยีต่างๆ ทั่วโลก อีกทั้งการที่ภาครัฐให้การสนับสนุนและพร้อมจะผลักดันอย่างเต็มที่ของฝั่งยุโรปจะเป็นอีกปัจจัยส่งเสริมที่ดี ซึ่งบริษัทชั้นนำในยุโรปต่างมีความพร้อมและศักยภาพในการลงทุน รวมทั้งเป็นบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่การผลิตระดับโลก

จึงมองเห็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และความน่าสนใจที่สำคัญของกองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (KT-EUROTECH) คือ กองทุนรวมหลักมีนโยบายการลงทุนแบบยืดหยุ่นและไม่จำกัดกรอบในการลงทุน (Unconstrained Strategy) และมีการวิเคราะห์การลงทุนแบบ Bottom-Up Approach อีกด้วย ทำให้กองทุนนี้เหมาะกับผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปนั่นเอง

อ่านข่าวต้นฉบับ: กรุงไทย เสนอขายกองทุนหุ้นยุโรป “เทคโนโลยี-นวัตกรรม” 15-21 ก.ย. นี้