TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ครม. อนุมัติ ค่าตอบแทน-เยียวยา-เสี่ยงภัย สำหรับ อสม. – อสส. 500 บาท/คน/เดือน

ครม. อนุมัติ ค่าตอบแทน-เยียวยา-เสี่ยงภัย สำหรับ อสม. – อสส. 500 บาท/คน/เดือนLegacy

ครม. ได้ทำการอนุมัติในส่วนของ ค่าตอบแทน-เยียวยา-เสี่ยงภัย แก่ อสม. และ อสส. เป็นจำนวนเงิน 500 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

หลังจากการประชุม ครม. ในวันนี้ (1 มิ.ย 2564) ก็ได้มีการลงมติเห็นชอบในการดำเนินการโครงการ ค่าตอบแทน เยียวยา และเสี่ยงภัย เป็นจำนวนเงิน 500 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน แก่ อสม. และ อสส.

โดยวงเงินรวมทั้งหมด จำนวน 1,500 บาทนั้น จะทำการมอบให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 1,039,729 คน และ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) จำนวน 10,577 คน รวม 1,050,300 คน

ระยะเวลาในการจ่ายเงินนั้นจะอยู่ภายในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 วงเงินของโครงการนี้มีทั้งสิ้น 1,575 ล้านบาท

ในส่วนของสาระสำคัญของโครงการนั้นมีด้วยกันดังนี้

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนบทบาทของ อสม./อสส. ในการสื่อสารให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงสํารวจและติดตามอาการ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนในชุมชน
เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสนับสนุนบทบาทของ อสม./อสส. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน การติดเชื้อ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟูทางจิตใจแก่ประชาชนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อสนับสนุนบทบาทของ อสม./อสส. ในการจัดกระบวนการ พัฒนา บทบาทของประชาชน/ชุมขนของชุมชนในการสร้างวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ฉบับที่ 239 และร่วมสร้างตําบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด-19

 

แหล่งที่มาของข่าว : ฐานเศรษฐกิจ

สามารถติดตามข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวเศรษฐกิจ

 

ครม. เห็นชอบ คนละครึ่งเฟส 3 วงเงินคนละสามพันบาท
กองทัพเรือ แจงใช้งบปี 63 ซื้อรถถัง 3 คัน มูลค่ารวมเกือบ 400 ล้านบาท

โพสต์ ครม. อนุมัติ ค่าตอบแทน-เยียวยา-เสี่ยงภัย สำหรับ อสม. – อสส. 500 บาท/คน/เดือน ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย