TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ครม.เคาะเงินหมุนเวียน 168 ล้าน “กรมท่า” เยียวยาผลกระทบโควิด

ครม.อนุมัติอุดหนุนเงินทุนหมุนเวียน 168 ล้านบาท กรมท่าอากาศยาน เยียวยาผลกระทบโควิด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติอุดหนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กรมท่าอากาศยาน วงเงิน 168 ล้านบาท ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน ดำเนินการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบของสายการบินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระยะที่ 3 โดยให้เบิกจ่ายตามส่วนลดค่าบริการในการขึ้น-ลงของอากาศยาน และค่าบริการที่เก็บอากาศยานที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการขยายเวลาการปรับลดค่าบริการในการขึ้น-ลงของอากาศยาน (Landing Charge) ในอัตราร้อยละ 50 สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ ทำให้กรมท่าอากาศยานสูญเสียรายได้จำนวน 166 ล้านบาท และการยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) ให้แก่อากาศยานของสายการบิน ทำให้สูญเสียรายได้จำนวน 1.49 ล้านบาท รวมสูญเสียรายได้ 168 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของรายได้

อ่านข่าวต้นฉบับ: ครม.เคาะเงินหมุนเวียน 168 ล้าน “กรมท่า” เยียวยาผลกระทบโควิด