TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ครม.เห็นชอบ คุมกำเนิดยางพารา ควบคุมการเข้า-ออกนอกราชอาณาจักร

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต-การออกใบอนุญาตประกอบกิจการยาง ควบคุม-กำกับการนำเข้า-ส่งออกต้นยาง ดอก เมล็ด ตา หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางที่อาจใช้เพาะพันธุ์ได้ รวมถึงการตั้งโรงงาน และการนำเข้า-ส่งออกยางนอกราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการยาง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า สาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการยาง เพื่อให้การควบคุมกำกับดูแลในเรื่องของการนำเข้าและส่งออกต้นยาง ดอก เมล็ด หรือตาของต้นยาง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางที่อาจใช้เพาะพันธุ์ได้ รวมถึงการขนย้ายยางเข้าหรือออกจากเขตควบคุมการขนย้ายยาง การขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า การค้ายาง การตั้งโรงทำยาง การนำยางเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และการเป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพยาง มีการควบคุมดูแลสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

อ่านข่าวต้นฉบับ: ครม.เห็นชอบ คุมกำเนิดยางพารา ควบคุมการเข้า-ออกนอกราชอาณาจักร