TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

คลังเร่งกู้ 7.2 หมื่นล้าน ปิดจ็อบพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้าน ภายในสิ้นเดือนก.ย.

คลัง เร่งกู้อีก 7.3 หมื่นล้านบาท ปิดจ็อบพ...กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ภายในสิ้นเดือนก..64 ชี้ล่าสุดกู้ไปแล้ว 9.08 แสนล้านบาท ส่วนพ...กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท กู้ไปแล้ว 7.4 หมื่นล้านบาท

วันที่ 12 กันยายน 2564 รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วงที่เหลือของเดือนก..64 กระทรวงการคลังมีแผนจะเร่งกู้เงินในส่วนของ ...กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพิ่มเติมอีก 72,313 ล้านบาท เพื่อให้มีวงเงินกู้ครบถ้วนตามกรอบโครงการที่ได้รับการเห็นชอบจาก ครม.วงเงิน 980,826 ล้านบาท หรือคิดเป็น 98% ของวงเงินกู้ 1 ล้านล้านเนื่องจากในเดือนก..นี้ จะเป็นเดือนสุดท้ายที่คลังมีอำนาจกู้เงินได้ตามที่กฎหมายระบุไว้  ส่วนการกู้เงินตามพ...กู้เงินฉบับใหม่ 5 แสนล้านบาท คลังได้เริ่มทยอยกู้ไปแล้ว 7.4 หมื่นล้านบาท

ปัจจุบันคลังกู้เงินตาม ...กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทไปแล้ว 908,513 ล้านบาท ยังไม่ครบกรอบวงเงินโครงการที่ครม.อนุมัติ ดังนั้นสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะต้องมีหน้าที่กู้ให้ครบตามโครงการที่อนุมัติไว้ภายในสิ้นเดือนนี้  โดยวิธีการกู้เงินจะไม่มีการเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ แต่จะใช้เครื่องมือการกู้เป็นพันธบัตรรัฐบาล และตั๋วสัญญาใช้เงิน (พี/เอ็น)”

ส่วนการเบิกใช้เงินจาก ...กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทนั้น ขณะนี้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 849,466 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณเยียวยา แต่หลังจากนี้โครงการต่างๆ ทั้งเยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจ หรือด้านสาธารณสุข ยังมีเวลาที่จะสามารถเบิกใช้จ่ายได้จนถึงสิ้นเดือนธ..64  ซึ่งมีอีกหลายโครงการที่เตรียมจะเบิกใช้ในเร็วๆ นี้  โดยเฉพาะงบด้านสาธารณสุข

ภายใต้ ...กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ได้ให้อำนาจกระทรวงการคลัง สามารถกู้เงินได้จนถึง 30 ..นี้ และให้โครงการที่จะขอใช้เงินจะต้องผ่านการเห็นชอบจาก ครม.ภายในสิ้นเดือนก..นี้ด้วย ส่วนโครงการที่ผ่าน ครม.ไปแล้ว ยังมีสิทธิเบิกใช้เงินได้ไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน อย่างไรก็ตาม กรณีมีบางโครงการที่ล่าช้าเบิกจ่ายงบไม่ทัน ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือทำไม่ได้ตามแผนนั้น เป็นอำนาจของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่จะมีการทบทวนปรับปรุงการใช้จ่าย หรือตัดงบบางโครงการให้เกิดความเหมาะสมได้

รายงานข่าวแจ้งว่าจากเว็บไซต์ Thaime ล่าสุด พบว่า ปัจจุบัน ครม.ได้อนุมัติโครงการเพื่อใช้จ่ายใน ...กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ไปแล้ว 287 โครงการ แบ่งเป็นแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 45,000 ล้านบาท ได้อนุมัติไปแล้ว 42 โครงการวงเงิน 44,478 ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 11,623 ล้านบาท

ส่วนแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ  กรอบวงเงิน 701,238 ล้านบาท ได้อนุมัติไปแล้ว 9 โครงการ วงเงิน 690,136 ล้านบาท เบิกจ่ายจริง634,194 ล้านบาท และแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 253,762 ล้านบาท ได้อนุมัติไปแล้ว 236 โครงการ วงเงิน246,212 ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 71,144 ล้านบาท

อ่านข่าวต้นฉบับ: คลังเร่งกู้ 7.2 หมื่นล้าน ปิดจ็อบพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้าน ภายในสิ้นเดือนก.ย.