TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

จับตา ครม. เคาะ จ้างที่ปรึกษา ประเมินผลเงินกู้ 1 ล้านล้าน

สุพัฒนพงษ์ อัพเดตหนี้สาธารณะ – ขออนุมัติงบก่อหนี้ผูกพันข้ามปี จ้างที่ปรึกษา ติดตาม-ประเมินผล แผนงาน-โครงการเงินกู้ 1 ล้านล้าน วิษณุ ชง ยกเลิกแต่งตั้ง-เลื่อนขั้นข้าราชการเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (8 มิ.ย. 64) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน มีวาระ ครม.พิจารณาสำคัญ อาทิ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน รายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ และขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 สําหรับโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามประเมินผลแผนงาน หรือโครงการภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2563

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอให้ยกเลิกคําสั่งการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการที่เสียชีวิต และข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากําลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ขอถอนร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่..) พ.ศ…

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันสู่อ่าวไทย ของคณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ และผลการพิจารณาญัตติกรณีชาวต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ของสภาผู้แทนราษฎร

 

อ่านข่าวต้นฉบับ: จับตา ครม. เคาะ จ้างที่ปรึกษา ประเมินผลเงินกู้ 1 ล้านล้าน