TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ชง ครม. เคาะกฎหมายกรมราง มิ.ย. นี้ “สถาบันราง” มาแน่ปลายปี

“ศักดิ์สยาม” สกรีน “กรมราง” เร่งคลอด พ.ร.บ. กรมราง คาด มิ.ย. เสนอ ครม. บังคับใช้สิ้นปี ด้านสถาบันรางรอสำนักเลขา ครม. ประกาศราชกิจจาฯ คาด ต.ค. มีผล พร้อมสั่งการบ้าน 3 ข้อเตรียมพร้อมรองรับกฎหมายใหม่

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมเรื่อง การติดตาม ความก้าวหน้าการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การขนส่งทางราง พ.ศ. …. และการจัดตั้งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) เพื่อเร่งรัดการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ….

ชง ครม. มิ.ย. บังคับใช้ปลายปี

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติหลักการต่อไป โดยคาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ และจะประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ภายในสิ้นปีนี้

สถาบันรางรอลงราชกิจจาฯ

ส่วนร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง คาดว่าร่าง พ.ร.ฎ. จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาและดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปีนี้

สั่งการบ้าน 3 ข้อ

ซึ่งนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับทราบการดำเนินการของกรมการขนส่งทางราง และได้สั่งการเพิ่มเติม ดังนี้

1. มอบหมายให้กรมการขนส่งทางรางเตรียมความพร้อมกฎหมายลำดับรอง ประเภทร่างกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางราง คู่ขนานเพื่อมิให้มีความล่าช้า

ในการบังคับใช้กฎหมายตามที่กำหนดไว้ รวมถึงให้จัดทำข้อมูลในมิติต่างๆ เช่น เรื่องราคาค่าโดยสาร ความปลอดภัย มาตรฐานการประกอบการกิจการ มาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ เป็นต้น โดยจำแนกตามประเภทของกฎหมายลำดับรองว่ามีกี่ฉบับ โดยจะมีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานต่อไป

2. มอบหมายให้พิจารณาเรื่องบุคลากรที่จะมาช่วยดำเนินงานวิจัยในสถาบันวิจัยฯโดยให้มีการบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่มีโครงการพัฒนาเทคโนยีระบบรางด้วย

3. มอบหมายให้ ขร. พิจารณาที่มาของทุนสถาบันฯ เพิ่มเติม และพิจารณาขอความร่วมมือจากประเทศที่ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ เช่น ประเทศเยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เป็นต้น โดยขอให้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการจัดตั้งสถาบันฯ เนื่องจากมีประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งจะทำให้การจัดตั้งสถาบันได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การขนส่งทางราง พ.ศ. …. และการจัดตั้งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) มีสาระสำคัญเกี่ยวกับภารกิจของกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ในการกำกับดูแลเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางราง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เชื่อมต่อกับการขนส่งระบบอื่น และประเทศเพื่อนบ้าน การกำกับดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัย การบำรุงทาง และการประกอบกิจการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัยในการเดินทาง

โดย ขร. ได้นำร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวกลับมาพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงคมนาคม ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 และให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มเติมร่างบทบัญญัติ เช่น

การจัดสรรความจุ ตารางเวลาเดินรถและเส้นทาง, การสอบสวนอุบัติเหตุ และการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง เป็นต้น และได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 และบทบัญญัติแห่งพ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 2562 เรียบร้อยแล้ว

ขณะที่จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการในการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ จัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง พัฒนาบุคลากรด้านระบบราง และจัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบราง โดยมีเป้าหมายเร่งด่วน คือ การวิจัยชิ้นส่วนในระบบรางเพื่อให้สามารถผลิตรถไฟในประเทศ (Local Content) ได้ตามนโยบาย Thai First

รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างรถไฟ EV มาใช้ในประเทศไทย พร้อมกับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

อ่านข่าวต้นฉบับ: ชง ครม. เคาะกฎหมายกรมราง มิ.ย. นี้ “สถาบันราง” มาแน่ปลายปี