TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ซีพีเอฟ จัดซื้อข้าวโพดจากแหล่งไม่รุกป่า 100% หนุนเกษตรกรเลิกเผาลดฝุ่น

ซีพีเอฟ เดินหน้าการจัดหาวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ด้วยความรับผิดชอบและโปร่งใส ยืนยัน การจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งปลูกที่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่บุกรุกป่า ได้ครบ 100% แล้ว พร้อมเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรหยุดเผา ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุ แก้ปัญหาฝุ่นละออง ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ รับซื้อวัตถุดิบข้าวโพดผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งเพาะปลูกที่มีเอกสารสิทธิ์ ครบถ้วน 100% ซึ่งจะช่วยยืนยันว่าเป็นข้าวโพดปลูกในพื้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่บุกรุกป่า ตามแนวทาง “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” ทั้งยังเข้าไปช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกร เพาะปลูกแบบปลอดการเผา สร้างสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อลดปัญหาหมอกควัน

“บริษัทได้นำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมมาช่วยตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดที่มาจากพื้นที่มีกิจกรรมการเผาตอซัง เพื่อให้บริษัทจัดทีมงานลงพื้นที่ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้และเพิ่มความตระหนักในการทำการเกษตรแบบยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หยุดเผาเศษวัสดุทางการเกษตรหลังเก็บเกี่ยว หันมาใช้ประโยชน์ตอซัง เน้นการไถกลบเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน จัดการปัญหาหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรม” นายวรพจน์กล่าว

ภายใต้นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟมุ่งมั่นจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ เพื่อสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรทางธรรมชาติ ทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร ผ่านการดำเนิน โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ซึ่งปัจจุบัน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ แล้วกว่า 9,500 ราย ครอบคลุมพื้นที่ปลูกกว่า 241,200 ไร่ มีส่วนช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ขึ้น 32%

สำหรับโครงการนี้ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ และส่งเสริมให้เกษตรกรขายผลผลิตเข้าโรงงานโดยตรง ได้ราคารับซื้อที่เป็นธรรม

โดยได้แบ่งปัน และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเพาะปลูกที่ได้มาตรฐานแก่เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดบนพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ปรับวิธีการปลูกให้เหมาะสม ลดการใช้สารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรกร สามารถรับมือภาวะภัยแล้ง โรคและศัตรูพืช ที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟ ยังร่วมมือกับ เทศบาลตำบลบัลลังก์ ดำเนินโครงการ “บัลลังก์โมเดล” โดยสนับสนุนเกษตรกรปลูกข้าวโพดในพื้นที่ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา แบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการจำหน่ายผลผลิต ผ่านการบริหารจัดการทรัพยากรแบบเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ยกระดับคุณภาพผลผลิตได้ตรงตามความต้องการของโรงงาน และที่สำคัญ สนับสนุนเกษตรกรไถกลบตอซังหลังเก็บเกี่ยวแทนการเผา ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยเพิ่มคุณภาพของดิน และสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ทั้งนี้บริษัทเปิดจุดรับซื้อผลผลิตใกล้แหล่งปลูกของเกษตรกรทั้งในอ.โนนไทย จ.นครราชสีมา และอ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เพื่อช่วยเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตข้าวโพดในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และลดภาระต้นทุนการขนส่งผลผลิตเข้าโรงงานอาหารสัตว์ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังสนับสนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการเก็บเกี่ยวให้แก่เกษตรกรร่วมโครงการฯ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำระบบตรวจสอบย้อนกลับไปขยายผลใช้กับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ในเขตประเทศเมียนมา โดยเริ่มรับซื้อผลผลิตข้าวโพดจากแหล่งผลิตที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องภายใต้ระบบตรวจสอบย้อนกลับเท่านั้นตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2563 เป็นต้นมา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนที่ยั่งยืน

อ่านข่าวต้นฉบับ: ซีพีเอฟ จัดซื้อข้าวโพดจากแหล่งไม่รุกป่า 100% หนุนเกษตรกรเลิกเผาลดฝุ่น