TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

นนทบุรีห้ามออกจากบ้าน 3 ทุ่ม ถึงตี 4 สะกัดโควิด

นนทบุรีห้ามออกจากบ้าน 3 ทุ่ม ถึงตี 4 สะกัดโควิดLegacy

นนทบุรีห้ามออกจากบ้าน 3 ทุ่ม ถึงตี 4 สะกัดโควิด

นนทบุรีห้ามออกนอกบ้าน ตั้งแต่เวลา 21.00 น. – 04.00 น. คำสั่งล่าสุดจาก นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจาก ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ของนนทบุรี ณ วันที่ 23 เม.ย. 2564 มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียวสูงถึง 154 ราย ป่วยสะสม 1,400 ราย

คำสั่งห้ามออกจากบ้านตามเวลาดังกล่าว ระบุอยู่ใน คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1121/2564 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1121/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37) มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.นี้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โดยข้อ 5 ระบุว่า ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักภายหลังเวลา 21.00 น. จนถึง 04.00 น. ของวันถัดไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

นอกจากนี้ได้ ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนจัดให้มีการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน “งด” ทานอาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะ

ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกรณีจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นนานช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ข้อที่ได้มีการกำหนดอัตราโทษสูงสุดไว้แล้ว

ขณะที่ยอดนนทบุรีโควิดวันนี้ 24 เม.ย. 64 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 104 ราย ส่วนมากเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง มีอาการ 63 ราย (61%) ไม่มีอาการ 41 ราย (39%) ส่วนยอดโควิดวันนี้ระดับประเทศ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2,839 คน เสียชีวิตเพิ่มอีก 8 ศพ ส่งผลให้มียอดป่วยสะสม 53,022 ราย อาการหนัก 418 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ อีก 113 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 129 ราย

 

โพสต์ นนทบุรีห้ามออกจากบ้าน 3 ทุ่ม ถึงตี 4 สะกัดโควิด ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย