TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

นายกฯ สั่ง กรมปศุสัตว์ เร่งเยียวยาเกษตรกร แก้ปัญหาโรคระบาดหมู

นายกฯ สั่ง กรมปศุสัตว์ เร่งเยียวยาเกษตรกร แก้ปัญหาโรคระบาดหมูLegacy

กรมปศุสัตว์ รับนโยบายนายกฯ เร่งเยียวยาเกษตรกร จ่ายเงินค่าเสียหายจากการทำลายสุกร พร้อมจัดตั้ง Warroom สื่อสารประชาชน ร่วมหารือมาตรการลดผลกระทบจากโรคระบาดหมู ASF

วานนี้ 14 ม.ค. 65 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ว่ากรมปศุสัตว์รับนโยบายจากนายกเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรโดยลดผลกระทบจากโรคระบาดหมู ASF ให้น้อยที่สุด รวมถึงจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ต้องทำลายสุกร

สั่งการให้ทุกเขตและจังหวัดจัดตั้ง WARROOM เพื่อสื่อสารข้อมูลกับประชาชน ไม่เว้นวันหยุดราชการ จนกว่าสถานการณ์โรคจะคลี่คลาย รวมถึงเร่งมาตการควบคุมโรค ASF ให้เร็วที่สุดในทุกจัวหวัดทั่วประเทศ โดยระบุรายละเอียดว่า

“อธิบดีปศุสัตว์รับนโยบายนายก เรียกประชุมสั่งการด่วนทุกพื้นที่เข้มมาตรการควบคุมโรค พร้อมประสานงานทุกภาคส่วน เร่งเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรโดยลดผลกระทบให้น้อยที่สุด

วันที่14 มกราคม 2565 เวลา 13.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้ประกาศพบโรค ASF ในสุกร ท่านพลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีความหว่งใยอย่างมากได้เรียกประชุมด่วนเพื่อเร่งแก้ปัญหาโรคระบาดหมูโดยได้มอบนโยบายให้ กรมปศุสัตว์เร่งตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรเจ้าของฟาร์มผู้เสียหายให้ครอบคลุมทั้งรายยรอยและรายใหญ่

ให้ประสานความ ร่วมมือไปยังกระทรวงมหาดไทยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกํานันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และให้กรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพ การเลี้ยงสุกรทั้งโรงฆ่าสัตว์และเขียงหมูโดยเร็วรวมทั้งให้ปศุสัตว์จังหวัดและสัตวแพทย์ติดตามพื้นที่ทราบว่ามีการระบาดของโรคเพื่อเร่ง สอบสวนหาสาเหตุเพื่อควบคุมโรคได้โดยเร็ว

ให้เพิ่มช่องทางและเน้นการประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมู รวมทั้งการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้เสียหาย เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายแก่เกษตรกรและ อุตสาหกรรมการผลิตสุกรให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

กรมปศุสัตว์ไม่ได้นิ่งนอนใจ รับนโยบายนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมด่วนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากประชุมกับ นายกรัฐมนตรีในวันนี้(14ม.ค.65)ทันทีทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ประกอบด้วยสํานกังานปศุสัตวเ์ขต 1-9

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดด่านกักกันสัตว์สํานักควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสตัว์กองสารวัตร รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์สํานักพัฒนาอาหารสัตว์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตวแพทย์ เป็นต้น

เร่งดําเนินการตามนโยบายนายกรัฐมนตรีและดําเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ อย่างเคร่งครัด สั่งการให้ทุกเขตและจังหวัดจัดตั้ง WARROOM เพื่อสื่อสารข้อมูลกับประชาชนและรายงานการดําเนิน งานทุกวนะ ต่อผู้บริหารอย่างทันท่วงที ทุกพื้นที่ให้การบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมป้องกันและการเคลื่อนย้ายสัตว์ต้องโปร่งใส ไม่มีการสร้าง เงื่อนไขและให้คํานึงถึงผลประโยชนข์องเกษตรกรเป็นหลัก

ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มแก่เกษตรกรสํารวจการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูและปริมาณหมูที่คงเหลือในระบบพร้อมทั้งสํารวจปริมาณความต้องการประชาชนต่อการบริโภคและใช้ เนื้อหมูในประเทศ

รวมทั้งปริมาณการส่งออกเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาความต้องการสุกรทั้งระบบให้ ศึกษาการเพิ่มผลผลิตสุกรแม่พันธุ์และลูกหมูในระบบการเลี้ยงที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพและการช่วยเหลือบริการเกษตรกรผู้เลี้ยง รายย่อยและรายเล็ก

การช่วยเหลือด้านอาหารสัตว์และศึกษาวิจัยด้านอาหารสัตว์เพื่อเป็นการลดต้นทนุ ในการผลิต การร่วมมือกับ หน่วยงานต่างๆเช่นพาณิชย์ในการตรวจสอบห้องเย็นเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กําลังจะมาถงึการรายงาน โรคตามระบบรายงานโรคระบาดในสกุรให้ดําเนินการตามมาตรการที่แจ้งโดยจังหวัดที่พบโรคให้รีบรายงานแจ้งไปยังผู้ว่าราชการและ ส่วนกลางทันทีบูรณาการกับหนว่ยงานในพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาและหาสาเหตุเพื่อควบคุมโรคโดยเร็ว

ทําการประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลอดเชื้อโรค ASF ในสุกรก่อนทําการลงเลี้ยงรอบใหม่ และสิ่งสําคัญที่สุดคือการผลักดันให้ เกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยทําการเลี้ยงโดยปรับปรุงฟาร์มใหม่ให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการป้องกันโรคเข้าฟาร์มได้ดีที่สุด

เนื่องจากโรคนี้ไม่มีวัคซีนและยารักษาที่จําเพาะ โดยทําฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM:GoodFarmingManagement)เพื่อเป็นการลดความเสียหายสามารถป้องกันการเกิดโรคได้และเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเพื่อยกระดับเป็นฟารม์ที่มีการปฏบัติทางการเกษตรทราดี(GoodAgriculturalPractices:GAP)และการรายงานผลตรวจโรค

หากตรวจพบผลบวกต่อเชื้อASFในสุกรให้ในใบรายงานผลเพิ่มข้อแนะนําและมาตรการดําเนินการใหเ้กษตรกรทราบเพื่อจะได้ดําเนินการ ได้ถูกต้องเพื่อลดความเสยี หายจากการแพร่กระจายโรคด้วย

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอย้ำให้ทุกเขตทุกจังหวัดทําการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรรายย่อยให้ปรับปรุงฟาร์มให้มีความ ปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งเปน็สิ่งสําคัญมากในการปอ้งกันโรคหากพบโรคให้จังหวัดรายงานและดําเนนิการสอบสวนทันทีไม่ทําตามจะ ถือว่ามีความผิดละเลยการปฏิบัติงานในหน้าที่การปฏิบัติงานและการรายงานของWARROOMในทุกเขตและจังหวัดให้ดําเนินการ ทุกวันไม่เว้นแม้ในวันหยุดราชการและเสาร์-อาทาติย์

จนกว่าสถานการณ์โรคจะคลี่คลายพร้อมเร่งช่วยเหลือเยียวยาให้บริการเกษตรกร และจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายจากการทําลายสุกรเพื่อป้องกันโรคโดยเร็ว โดยขอให้ทุกคนร่วมมือกันเพื่อผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ การ ดําเนินงานทกุอย่างให้คํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำคัญ
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์”

วอนอย่าดราม่า! องค์ดำ โสฬสดเปิดตัวมเหสีทั้ง 8 เผย รักกันดุจพี่น้อง
ก้อย อรัชพร นุ่งทูพีซขึ้นดอยยั่ว ๆ ด้าน นิกกี้รีบเข้ามาเมนต์ พบคนหวง 1 อัตรา
ผกก. ยกมือไหว้ หนุ่มโดนซ้อมกรณีเข้าใจผิดว่า การบูรเป็นยาเค

โพสต์ นายกฯ สั่ง กรมปศุสัตว์ เร่งเยียวยาเกษตรกร แก้ปัญหาโรคระบาดหมู ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย