TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

นายก ย้ำ เร่งบรรจุ พนักงานราชการเฉพาะกิจ 1 หมื่นตำแหน่ง

นายก ย้ำ เร่งบรรจุ พนักงานราชการเฉพาะกิจ 1 หมื่นตำแหน่งLegacy

นายก ได้เน้นย้ำให้ส่วนราชการทั้ง 28 หน่วยงาน จากทั้ง 14 กระทรวง ให้ทำการเร่งบรรจุ พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 1 หมื่นตำแหน่ง เพื่อช่วยลดแบ่งเบาภาระแก่ผู้คนในช่วงโควิด-19

นายกรัฐมนตรี ย้ำ 28 ส่วนราชการใน 14 กระทรวง ที่ได้รับจัดสรรอัตรา พนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา เร่งบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้เร็วที่สุด ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มีงานทำ

วันที่ 10 มิ.ย.64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ส่วนราชการในแต่ละกระทรวงที่ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรานี้ เร่งประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานและบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานตามขั้นตอนให้เร็วที่สุด

เพื่อช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้มีงานทำ และให้มีการกระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ระยะเวลาจ้างไม่เกิน 1 ปี สิ้นสุดการจ้างงานไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 65

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะได้มีหนังสือถึงส่วนราชการเพื่อเร่งดำเนินการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 ต่อไป

สำหรับ 28 ส่วนราชการใน 14 กระทรวง ที่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลัง ประกอบด้วยหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค/ส่วนราชการในภูมิภาคระดับจังหวัด ดังนี้

กระทรวงการคลัง รวม 1,045 อัตรา ได้แก่
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 380 อัตรา
สำนักงานสรรพสามิตภาค 70 อัตรา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 595 อัตรา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จำนวน 406 อัตรา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จำนวน 406 อัตรา

กระทรวงเกษตรและหกรณ์ จำนวน 1,664 อัตรา ประกอบด้วย
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จำนวน 406 อัตรา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 60 อัตรา
สำนักงานประมงจังหวัด 406 อัตรา
สำนักงานเกษตรจังหวัด 406 อัตรา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 386 อัตรา

กระทรวงคมนาคม จำนวน 546 อัตรา ได้แก่
สำนักงานขนส่งจังหวัด 406 อัตรา
ท่าอากาศยาน 140 อัตรา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : สำนักงานสถิติจังหวัด จำนวน 406 อัตรา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จำนวน 406 อัตรา
กระทรวงพลังงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัด จำนวน 406 อัตรา
กระทรวงมหาดไทย จำนวน 1,218 อัตรา ประกอบด้วย
สำนักงานจังหวัด จำนวน 406 อัตรา
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 406 อัตรา
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จำนวน 406 อัตรา

กระทรวงยุติธรรม จำนวน 505 อัตรา ได้แก่
สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 99 อัตรา
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด จำนวน 406 อัตรา

กระทรวงแรงงาน จำนวน 1,774 อัตรา ได้แก่
สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานแรงงานจังหวัด 406 อัตรา
กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด 406 อัตรา
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 150 อัตรา
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จำนวน 406 อัตรา
สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 406 อัตรา

กระทรวงวัฒนธรรม : สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน 406 อัตรา
กระทรวงสาธารณสุข : สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 406 อัตรา
กระทรวงอุตสาหกรรม : สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จำนวน 406 อัตรา

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “การกระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่ และให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังเร่งบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาปัญหาการว่างงาน และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน”

 

แหล่งที่มาของข่าว : รัฐบาลไทย

สามารถติดตามข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวเศรษฐกิจ

 

‘เราชนะ’ล่าสุด ระงับสิทธิร้านค้ากว่า 2.5 พันราย พบความผิดปกติ
โรงงานน้ำตาลกุมภวาปี ปิดตัวแล้ว พนง. ตกงานกว่าพันกว่าราย

โพสต์ นายก ย้ำ เร่งบรรจุ พนักงานราชการเฉพาะกิจ 1 หมื่นตำแหน่ง ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย