TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ปลัด ยธ. สั่งการให้ ผู้ว่าจังหวัดต่าง ๆ บูรณาการแก้ไข ปัญหาสินค้าราคาแพง

ปลัด ยธ. สั่งการให้ ผู้ว่าจังหวัดต่าง ๆ บูรณาการแก้ไข ปัญหาสินค้าราคาแพงLegacy

ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้บรรดาผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ ดำเนินการบูรณาการแก้ไข ปัญหาสินค้าราคาแพง พร้อมชูเศรษฐกิจพอเพียง และโคก หนอง นา โมเดล

ปัญหาสินค้าราคาแพง – วันนี้ (13 ม.ค. 65) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ยธ.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการปรับราคาสินค้าอุปโภค บริโภคในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ปัญหาด้านค่าครองชีพครัวเรือน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในทุกระดับ ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยผลกระทบต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้เร่งพิจารณาบรรเทาความเดือดร้อน จากผลกระทบดังกล่าวในระดับพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพครัวเรือน ด้วยการจัดตลาดนัด ตลาดชุมชน จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสินค้า ไม่ให้มีการจำหน่ายเกินราคา กักตุน หรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ หากพบการกระทำผิด ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านค่าครองชีพครัวเรือนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง

รวมไปถึงการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) โดยการพัฒนาคนให้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของตนตามฐานะและกำลังในการประกอบสัมมาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองตามลำดับขั้น สร้างพื้นฐานในการดำรงชีพให้พี่น้องประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชสมุนไพร เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เป็นต้น

พร้อมทั้งส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้ประกอบอาชีพ และการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน รวมไปถึงให้เชิญชวนกลุ่ม และสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่ม OTOP และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ จัดอบรม หรือฝึกสอนวิชาชีพ อาทิ การทำอาหาร การจำหน่ายพืชผักสวนครัว หรือทำอาหารราคาประหยัด เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเน้นย้ำว่า “กระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงภาวะที่ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น จากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน จึงได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด รวมถึงนายอำเภอ และกลไกมหาดไทยในระดับพื้นที่ เร่งบูรณาการภาคีเครือข่าย ในการแก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล การดำเนินโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ภายในบริเวณบ้านเรือน รวมถึงการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เพื่อให้มีอาหารที่ปลอดสารพิษ อันจะทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่าย และอาจเพิ่มรายได้ของครัวเรือน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพด้วยความสุขอย่างยั่งยืน จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดผนึกกำลังทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง”

 

แหล่งที่มาของข่าว : Facebook Page – กระทรวงมหาดไทย PR

สามารถติดตามข่าวการเมืองเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวการเมือง

 

‘สุพัฒนพงษ์’ วอนคนไทยมองบวก ชี้ ของแพง เพราะคนซื้อเยอะ
โฆษก เผย นายก ห่วงสถานการณ์ ‘ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค’ ปรับขึ้นสูง

โพสต์ ปลัด ยธ. สั่งการให้ ผู้ว่าจังหวัดต่าง ๆ บูรณาการแก้ไข ปัญหาสินค้าราคาแพง ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย