TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ผลไม้ไทยปลอดภัย 4 กระทรวง MOU ป้องตลาดส่งออก 1.2 แสนล้าน

4 กระทรวง ”พาณิชย์-เกษตร-มหาดไทย-สาธารณสุข” ผนึกกำลังยืนยันลูกค้าทั่วโลก มั่นใจคุณภาพผลไม้ไทยปลอดภัย ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน รักษาตลาด 1.2 แสนล้านฝ่าวิกฤตโควิด

วันที่ 16 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าว ”ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนทั่วโลก โดยเฉพาะการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บนบรรจุภัณฑ์อาหาร ทำให้ผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงความปลอดภัยในอาหารมากขึ้น โดยมีความพิถีพิถันในการเลือกซื้ออาหารและคำนึงถึงที่มาของวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ตลอดจนการขนส่งที่ปลอดภัยทุกขั้นตอน

ล่าสุดหน่วยงานภาครัฐ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จึงได้ลงนามความตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง “การรับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกระบวนการผลิตอาหารส่งออก (COVID-19 Prevention Best Practice)”

เพื่อจัดตั้ง “โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทยปลอดการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” (Thailand Deliver with Safety) ย้ำความมั่นใจในกระบวนการผลิตสินค้าอาหารไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีระบบการควบคุมป้องกันที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ปลอดการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส สินค้าการเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ของไทย ซึ่งมูลค่าการส่งออกทั้งผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้งในปี 2563 รวม 128,337.07 ล้านบาท

สมเด็จ สุสมบูรณ์

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ผลไม้ไทยมีผลผลิตที่หลากหลายและต่อเนื่องตลอดทั้งปี และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับต่างประเทศ ซึ่งผู้บริโภคในต่างประเทศนิยมสินค้าผลไม้ไทย เนื่องจากมีเอกลักษณ์โดดเด่น และมีรสชาติเป็นที่นิยม รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตผักผลไม้ของไทยค่อนข้างสูงกว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาคที่มีสินค้าประเภทเดียวกัน

ทำให้คู่ค้าและผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผลผลิตผลไม้ไทย โดย DITP ได้สนับสนุนการพัฒนาระบบการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับโลกในทุกกระบวนการผลิต การบรรจุ และการขนส่ง พร้อมส่งเสริมการทำการตลาดสินค้าผลไม้พรีเมียม

โดยเน้นเรื่องเอกลักษณ์ด้านคุณค่า สายพันธุ์ที่โดดเด่น และคุณภาพที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ภาครัฐยังควบคุมกำกับดูแลการเพาะปลูกให้ได้คุณภาพและปริมาณความต้องการของตลาด รวมถึงกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ทำการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ผลไม้ไทยเป็นที่ต้องการของทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทำให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี

“DITP มีนโยบายผลักดันผลไม้ไทยส่งออกสู่ตลาดโลกมาโดยตลอด ซึ่งได้สินค้าผลไม้ไทยเป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงและเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ ในทุก ๆ ปี แม้แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สินค้าส่งออกผลไม้ไทยยังคงขยายตัว และได้รับความไว้วางใจในเรื่องความปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “นายสมเด็จกล่าว

โดยในปี 2563 สินค้าผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้งของไทย มีปริมาณการส่งออก 2,138,698 ตัน คิดเป็นมูลค่า 128,337.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.45 แบ่งเป็น 1) ผลไม้สด มีปริมาณ 1,645,505 ตัน คิดเป็นมูลค่า 104,257.87 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.44 2) ผลไม้แช่แข็ง มีปริมาณ 44,581 ตัน คิดเป็นมูลค่า 8,063.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.09 และ 3) ผลไม้แห้งและอื่นๆ มีปริมาณ 448,612 ตัน คิดเป็นมูลค่า 16,016.14 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.23

ซึ่งไทยมีตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ จีน เวียดนาม ฮ่องกง ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.03 ของการส่งออกผักผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้งทั้งหมด

การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ผลไม้ไทยผ่านโครงการสินค้าอาหารไทยปลอดการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือเป็นการประกาศให้ผู้ซื้อและคู่ค้าทั่วโลกรับรู้ว่า ผลไม้ไทยมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานในระดับสากล และส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการส่งออกผลไม้ในระดับโลก

อ่านข่าวต้นฉบับ: ผลไม้ไทยปลอดภัย 4 กระทรวง MOU ป้องตลาดส่งออก 1.2 แสนล้าน