TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามแล้ว ประกาศปิด 5 กิจการต่ออีก 14 วัน

ผู้ว่าฯ กทม. ออกประกาศกรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 31) เป็นเวลา 14 วัน ระหว่าง 1-14 มิถุนายน 2564

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 โดยให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการ ที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 และ (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดกาดรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 และ (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ศบค. เบรกคำสั่ง กทม. ไม่ให้เปิด 5 กิจการ ปิดต่อ 14 วัน
ด่วน! กทม. ผ่อนคลาย เปิดสถานประกอบการ 5 ประเภท มีผล 1 มิ.ย. เป็นต้นไป

อ่านข่าวต้นฉบับ: ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามแล้ว ประกาศปิด 5 กิจการต่ออีก 14 วัน