TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

พ.ร.ฎ. เหรียญเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระราชินีสุทิดา

พ.ร.ฎ. เหรียญเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระราชินีสุทิดาLegacy

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ พ.ร.ฎ. เหรียญเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระราชินีสุทิดา ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พ.ศ.2564

ในวันนี้ (23 เมษายน 2564) ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา หรือ พ.ร.ฎ. เหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 พ.ศ.2564

ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ.2548 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 : พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 พ.ศ.2564”
มาตรา 2 : พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 : ให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562
ลักษณะเป็นเหรียญกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร ทำด้วยเงิน ด้านหน้ากลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงกุณฑลเพชร
ทรงฉลองพระองค์ชุดไทย ทรงสะพักปักลาย ทรงสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์
ทรงสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ พระอังสาเบื้องซ้ายทรงประดับดวงตราปฐมจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 1 พระอังสาเบื้องขวาทรงประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” ด้านหลังกลางเหรียญมีอักษรพระนามาภิไธย “สท” อยู่ภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารี
ภายในวงขอบเหรียญ เบื้องบนมีข้อความว่า “พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” เบื้องล่างมีข้อความว่า “4 พฤษภาคม 2562” โดยมีลายไทยประดิษฐ์คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
ด้านหน้าขอบนอกเหรียญเบื้องบนมีอักษรพระนามาภิไธย “สท” อยู่ภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารี ด้านหลังขอบนอกเหรียญมีห่วงสำหรับบุรุษใช้ห้อยกับแพรแถบ กว้าง 32 มิลลิเมตร
พื้นของแพรแถบเป็นสีม่วงอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้านขวาและด้านซ้ายของแพรแถบเป็นริ้วสีเหลือง หมายถึง สีประจำพระบรมราชจักรีวงศ์
ขอบของริ้วสีเหลืองเป็นริ้วสีขาวเล็ก หมายถึง น้ำพระราชหฤทัยเต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา สำหรับสตรีใช้ห้อยกับแพรแถบดังกล่าวผูกเป็นรูปแมลงปอ

มาตรา 4 : บุคคลมีสิทธิประดับเหรียญนี้ได้
มาตรา 5 : การประดับเหรียญนี้ให้ประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หากไม่ประดับอย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะประดับโดยใช้ห้อยคอหรือโดยใช้เป็นเข็มกลัดเสื้อโดยไม่มีแพรแถบก็ได้
มาตรา 6 : ให้กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างและการจำหน่ายเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562
มาตรา 7 : ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้แผ่ไพศาลไปทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ

ตลอดจนน้อมนำจิตใจของปวงชนชาวไทยให้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความจงรักภักดี อีกทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า สมควรให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

สามารถติดตามข่าวทั่วไปเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวทั่วไป

 

ศบค. ยัน ไม่เคอร์ฟิว วอน ปชช. ฉีดวัคซีน
กองทัพเรือ เผย เรือดำน้ำอินโดหาย มี อ๊อกซิเจน อยู่ได้ 72 ชม.

โพสต์ พ.ร.ฎ. เหรียญเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระราชินีสุทิดา ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย