TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เจ้าหน้าที่รัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติมต่อ ป.ป.ช.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เจ้าหน้าที่รัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติมต่อ ป.ป.ช.Legacy

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศจากกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศ ให้เจ้าพนักงานของรัฐ “องค์การมหาชน” ยื่นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สินเพิ่มเติม

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

ประกาศดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 พ.ศ.2561

โดยกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้การประกาศกำหนดตำแหน่งดังกล่าวสอดคล้องตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 28 (3) ประกอบมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ราชกิจจานุเบกษา เผย โปรดเกล้าฯ ธรรมนัส นฤมล พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ เริ่มใช้วันนี้

 

โพสต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เจ้าหน้าที่รัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติมต่อ ป.ป.ช. ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!