TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ เริ่มใช้วันนี้

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ เริ่มใช้วันนี้Legacy

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ ซึ่งเป็นข้อพึงปฏิบัติตน 7 ข้อสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เริ่มใช้วันนี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2564 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ เป็นผู้ลงนาม

โดยมีใจความระบุว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว

และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 มาตรา 5 ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการ ข้าราชการตำรวจ ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2564 และมติคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2564 จึงกำหนดประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ ไว้รวม 7 ข้อ

ทั้งนี้ นอกจากข้อ (1) ต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ และรักษาผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เคารพในความแตกต่างของการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว

ในข้อ (7) ยังระบุว่า ต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดี รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการและความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อ้างหรือใช้อำนาจโดยปราศจากเหตุผล ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท หลักคำสอนทางศาสนามาปรับใช้และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพกฎหมาย และมีวินัยด้วย

และให้ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.2564 เป็นต้นไป

ราชกิจจาฯ เผยคำพิพากษา ‘สงกรานต์’ สามีแหม่ม เป็นบุคคลล้มละลาย
ราชกิจจาฯ ประกาศ ข้อกำหนดคลายล็อกดาวน์ 1 ก.ย.
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเข้าวัคซีนโควิดได้

 

โพสต์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ เริ่มใช้วันนี้ ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!