TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

“ศักดิ์สยาม” หายป่วยโควิด ลุยงานแรกดึงเงินลงทุน 2.27 แสนล้าน

“ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” หายป่วยโควิด ประเดิมงานแรก ประชุมเกาะติดการเบิกจ่ายงบลงทุนปี’64 วงเงิน 2.27 แสนล้าน เบิกจ่ายแล้ว 9.5หมื่นล้าน สั่งสปีดเซ็น 9,858 สัญญาให้จบพ.ค. เบิกจ่ายให้ได้100% ในส.ค. ดึงเม็ดเงินกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักด์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประเดิมงานแรกหลังหายป่วยโควิด-19 โดยได้ประชุมผ่าน Zoom เร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2564 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เมื่อบ่ายวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา

เพื่อติดตามการดาเนินงาน การลงนามในสัญญาก่อสร้าง เพื่อเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 ให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าของรัฐบาล ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ

จากการติดตามพบว่ามีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของ8 ส่วนราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ได้รับจัดสรรจำนวน 227,894.50 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 – 30 เม.ย. 2564 อยู่ที่ 95,659.62 ล้านบาท

โดยยอด ณ วันที่ 16 เม.ย. 2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 73,031.86 ล้านบาท หรือ32.05 % ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แยกเป็นงบรายจ่ายลงทุน จำนวน 188,400.81 ล้านบาท จากแผนต้องเบิกจ่ายเงินอยู่ที่ 73,342.23 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 54,690.54 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 29.03 %ของงบประมาณท่ีได้รับ จัดสรร

สำหรับการลงนามในสัญญารายจ่ายลงทุน มีรายการที่จะต้องลงนามในสัญญา จำนวน 9,858 รายการ วงเงินรวม 98,560.38 ล้านบาท

เป็นรายการรายจ่ายลงทุนปีเดียว ลงทุนผูกพัน รายการใหม่ และการลงทุนท่ีมีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท สามารถลงนามในสัญญาแล้ว 9,613 รายการ วงเงิน 82,990.54 ล้านบาท คิดเป็น 84.20 % ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ส่วนที่เหลือจะทยอยการลงนามในสัญญาภายในเดือนพ.ค.-มิ.ย.นี้ให้ครบทุกรายการ จะทำให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของกระทรวงคมนาคมในแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น

ในส่วนงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 104,462.27 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่าย 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564 จำนวน 38,965.51 ล้านบาท ณ สิ้นเดือน มี.ค.2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 36,647.08 ล้านบาท คิดเป็น35.08 % ของวงเงินงบประมาณท้ังปี โดยส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า จากการประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวง ซึ่งได้สั่งการ ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เร่งรัดการลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการโดยเร็ว และเร่งรัด การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้100 % ในเดือนส.ค. 2564 และในส่วนของงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ขอให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดด้วย

อ่านข่าวต้นฉบับ: “ศักดิ์สยาม” หายป่วยโควิด ลุยงานแรกดึงเงินลงทุน 2.27 แสนล้าน