TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดลงมติ 10 พ.ย. แกนนำราษฎร ชุมนุมล้มล้างการปกครองหรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดวินิจฉัยกรณี “ณฐพร โตประยูร” ร้องแกนนำราษฎร ชุมนุมปราศรัยล้มล้างการปกครอง 10 พ.ย.นี้

วันที่ 22 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมปรึกษาคดีที่ นายณฐพร โตประยูร (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 44 ว่า การกระทําของนายอานนท์ นําภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก นางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ นางสาวจุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ นางสาวสิริพัชระ จึงธีรพานิช นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข และ นางสาวอาทิตยา พรพรม รวม 8 คน

ในการชุมนุมปราศรัยเพื่อเสนอข้อเรียกร้องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 44 วรรคหนึ่ง หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญรับคําร้องเฉพาะการกระทําในการชุมนุมปราศรัยของนายอานนท์ นายภาณุพงศ์ และนางสาวปนัสยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ไว้พิจารณาวินิจฉัย ให้ผู้ถูกร้องทั้งสามยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

และให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง (อัยการสูงสุด สถานีตํารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนําไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีมีพยานหลักฐานเพียงพอ ที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กําหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และ ลงมติ และอ่านคําวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องพิจารณาคดี ชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ

อ่านข่าวต้นฉบับ: ศาลรัฐธรรมนูญ นัดลงมติ 10 พ.ย. แกนนำราษฎร ชุมนุมล้มล้างการปกครองหรือไม่