TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ออมสินเปิดลงทะเบียนรับ “กระปุก” ฝากขั้นต่ำ 500 บาท ถึง 28 ต.ค.

ธนาคารออมสิน รับฝากเงิน 500 บาทขึ้นไป รับกระปุกออมสิน 1 สิทธิ 1 กระปุก จองสิทธิ 20-28 ต.ค.64 เช็กขั้นตอน เงื่อนไขการลงทะเบียน 

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ต้องใส่ใจการออม” วันออมแห่งชาติ 2564 เปิดรับฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป พร้อมรับกระปุกออมสิน 1 สิทธิต่อ 1 กระปุก (จำนวนจำกัด)

“ประชาชาติธุรกิจ” รวมรวมขั้นตอนการลงทะเบียน พร้อมเงื่อนไขการจองสิทธิ รวมถึงเงื่อนไขการรับกระปุกออมสิน ที่ต้องรู้

ขั้นตอนลงทะเบียนรับกระปุกออมสิน

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.gsb.or.th (หรือแอดไลน์ : GSB Society)

2. เลือกแถบสีชมพู “ลงทะเบียนจองคิว”

3. อ่านเงื่อนไข เลือกยินยอม กดยืนยัน

4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

5. รอรับ SMS ยืนยันการจองคิว ภายใน 24 ชม. หรือ ถ่ายภาพหน้าจอผลการจองคิวสำเร็จ

6. เตรียมหลักฐาน เพื่อติดต่อฝากเงิน และรับกระปุกตามวันที่และสาขาที่จองคิว ดังนี้

SMS แจ้งผลการจองคิว หรือ ภาพถ่ายหน้าจอแสดงผลการจองคิวสำเร็จ
สมุดบัญชี
บัตรประชาชน
กรณีฝากผ่านตู้ ADM หรือ MyMo แสดงหลักฐานการฝากเงิน

เงื่อนไขจองสิทธิฝากเงินรับกระปุกออมสิน

1. ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20-28 ตุลาคม 2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หากมีการลงทะเบียนครบจำนวนสิทธิแล้ว ธนาคารขอยุติการลงทะเบียน

2. เปิดรับฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสินตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564

3. ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ธนาคารกำหนดให้ครบถ้วน โดยเลือกจังหวัด สาขา วันที่ต้องการเข้ารับบริการตามที่ธนาคารกำหนด

4. ผู้ลงทะเบียนจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในการลงทะเบียนและรับ SMS โดย 1 เบอร์ใช้กับผู้ลงทะเบียนได้มากกว่า 1 ราย

5. ผู้ลงทะเบียนใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 หมายเลข จองสิทธิได้ 1 สิทธิเท่านั้น

6. ผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนจองสิทธิแทนผู้อื่นได้ โดยต้องระบุข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลนั้น ๆ

7. ผู้ลงทะเบียนตกลงและยอมรับว่า เมื่อมีการลงทะเบียนผ่านช่องทางของธนาคารและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดไว้จนปรากฏหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จแล้ว ให้ถือเป็นการลงทะเบียน โดยผู้ลงทะเบียนเอง และผู้ลงทะเบียนตกลงตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการลงทะเบียน ก่อนการยืนยันการทำรายการสำเร็จ

8. เมื่อลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องแสดง SMS หรือถ่ายภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จเพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อรับบริการฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน ในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2564 กับธนาคาร

เมื่อลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จแล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถยกเลิกการลงทะเบียนจองสิทธิได้

9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงิน เพื่อรับกระปุกออมสิน วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2564 ตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะแจ้งหรือประกาศ ให้ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

เงื่อนไขการฝากเงินรับกระปุกออมสิน

1. ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลที่มี ชื่อ – สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ และสามารถแสดง SMS หรือหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จจากธนาคาร เท่านั้น

2. ผู้ฝากสามารถเลือกช่องทางการฝากเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ธนาคารออมสินสาขา หรือ ผ่าน Mobile Banking (MyMo) หรือ เครื่องรับฝากเงิน ADM (Automatic Cash Deposit Machine)

3. ผู้ฝากต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชี และหลักฐานการจองสิทธิ มาติดต่อขอฝากเงินตามวันที่ และสาขาที่ระบุใน SMS หากมาติดต่อฝากเงินไม่ตรงตามวันที่ สาขา และช่องทางที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาการรับกระปุกออมสิน

4. ผู้ฝากต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชี และหลักฐานการจองสิทธิ มาติดต่อขอฝากเงินตามวันที่ และสาขาที่ระบุใน SMS

หากมาติดต่อฝากเงินไม่ตรงตามวันที่ สาขา และช่องทางที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิการพิจารณาการรับกระปุกออมสิน (เจ้าของบัญชีเงินฝาก ไม่จำเป็นต้องมาฝากด้วยตนเอง สามารถนำสมุดบัญชีและหลักฐานการจองสิทธิ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เช่น แม่ฝากเงินและรับกระปุกแทนลูกได้)

5. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ ทั้งกรณีเปิดบัญชีเงินฝากใหม่และรับฝากเงินเพิ่ม ให้เป็นไปตามยอดเงินฝาก ขั้นต่ำของเงินฝากแต่ละประเภท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าบัญชีละ 500 บาท โดยให้รวมถึงการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษดิจิทัล (สลากดิจิทัล : Digital Salak on MyMo) การรับฝากเงินประเภทเผื่อเรียก Digital Savings และการรับฝากเงินต่างสาขาด้วย

เงื่อนไขการฝากเงินรับกระปุกออมสิน

1. ผู้ฝากสามารถติดต่อรับกระปุกตามวันที่ และสาขา ที่ระบุใน SMS ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 โดยแสดง SMS หรือภาพถ่ายหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ

กรณีไม่สามารถมารับกระปุกตามวันที่จองสิทธิไว้ สามารถมารับได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ธนาคารออมสินสาขาที่ลงทะเบียน จองสิทธิเท่านั้น

2. ผู้ฝากจะได้รับกระปุกออมสินจำนวน 1 ชิ้น ต่อ 1 สิทธิเท่านั้น ไม่ว่าผู้ฝากจะฝากเงินมากกว่า 1 บัญชี และ/หรือ 1 ทะเบียนสลากออมสินก็ตาม ทั้งนี้ ไม่แจกของขวัญสำหรับการฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

อ่านข่าวต้นฉบับ: ออมสินเปิดลงทะเบียนรับ “กระปุก” ฝากขั้นต่ำ 500 บาท ถึง 28 ต.ค.