TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

เครือซีพี เดินหน้าจัดพอร์ตหลังควบรวม “โลตัส” CPF ประเดิมตัดขายทรัพย์สิน

บอร์ด “ซีพีเอฟ” อนุมัติแผนการขายทรัพย์สินเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าเนื้อสัตว์และอาหารให้ “โลตัส” มูลค่า 861 ล้านบาท หลังควบรวมกิจการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ ) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ 31 พ.ค. 2564 ได้มีมติอนุมัติการขายทรัพย์สินบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารให้กับลูกค้าทั่วไป ร้านอาหาร ขนาดเล็กและโรงแรมขนาดเล็ก ภายใต้บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด(CPFT) ให้กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต “เทสโก้ โลตัส” ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันรีแบรนด์เป็น “โลตัส ” (Lotus’s)

ทั้งนี้ทรัพย์สินที่ขาย ประกอบด้วยทรัพย์สินบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นๆ รวมมูลค่า 861.6 ล้านบาท

โดยในส่วนของทรัพย์สินถาวรและทรัพย์สินที่มีตัวตนจะมีการตรวจนับ และปรับปรุงราคาโอน โดยคิดมูลค่าณ วันชำระราคาและโอนกรรมสิทธิ์สินทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการโอนทรัพย์สินและชำระราคาได้ภายในไตรมาส 3 ของปี 2564

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซีพีเอฟ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย) พิจารณาว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มซีพีเอฟ เนื่องจากเป็นการดำเนินการเพื่อประดยชน์ในการดำเนินธุรกิจบนความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย

สำหรับกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่สิทธิออกเสียงลงมติและไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้แก่นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล และนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ เนื่องจากเป็นกรรมการของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการทำรายการซื้อขายทรัพย์สินในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นจัดโครงสร้างธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ หลังจากที่ได้เข้าซื้อกิจการธุรกิจค้าปลีกเทสโก้ โลตัสเข้ามาอยู่ในเครือ ซึ่งการขายทรัพย์สินดังกล่าวถือเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ซีพีเอฟ และเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

อ่านข่าวต้นฉบับ: เครือซีพี เดินหน้าจัดพอร์ตหลังควบรวม “โลตัส” CPF ประเดิมตัดขายทรัพย์สิน