TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

เงินส่วนต่างข้าว งวด 27 ตรวจสอบที่นี่ ประกันรายได้เกษตรกร 63/64

เงินส่วนต่างข้าว งวด 27 ตรวจสอบที่นี่ ประกันรายได้เกษตรกร 63/64

ตรวจสอบ เงินส่วนต่างข้าว งวด 27 ประกันรายได้เกษตรกร 63/64 (รอบที่ 1) ประกันรายได้ชาวนา ประกันรายได้เกษตรกร

ประกันรายได้ข้าว – คืบหน้ากรณี มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบอนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 ซึ่งโอนเงินงวดแรก ให้กับ เกษตรกรชาวนาที่ขึ้นทะเบียน กรมส่งเสริมเกษตรกร ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา

อัปเดต: เช็คเลย เราชนะ ล่าสุด 2000 เข้าวันไหน ครม.เคาะไฟเขียวแล้ว

ล่าสุด  กรมการค้าภายใน ออก ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 27) รายละเอียดระบุถึง เงินส่วนต่างข้าว การชดเชยเงินส่วนต่าง ดังนี้

… มติที่ประชุม ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 27) เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 งวดที่ 1 รอบที่ 27. . . จึงออกประกาศ ดังนี้

เงินส่วนต่างข้าว งวด 26

ราคาประกันข้าว   

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2563/64 รอบที่1 งวดที่ 27 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 63/64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 3 – 9 พฤษภาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้ดังนี้
ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,614.26 บาท
ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,327.12 บาท
ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 10,731.16 บาท
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,68046 บาท

ราคาชดเชยข้าว

การชดเชยระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ ธ.ก.ส. ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 27 ในวันที่ 11 พ.ค. 2564 ดังนี้
ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,385.74 บาท
ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 672.88  บาท
ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ  268.84 บาท
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 1,319.541บาท

ประกาศ ณ วันที่ 11 พ.ค. 2564

ตรวจสอบ เช็คเงินประกันรายได้เกษตรกร ผ่านเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน