TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

“เจ้าท่า” ขุดลอก “บึงสีไฟ” รองรับน้ำหลากได้ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร

“เจ้าท่า” โชว์ผลงานขุดลอกบึงสีไฟ เสร็จเมื่อกันยายน 2563 คาดรับน้ำหลากได้ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า กรมได้ขุดลอกร่องน้ำบึงสีไฟ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูบึงสีไฟ เพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและรองรับน้ำในช่วงฤดูฝน เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคตามนโยบายรัฐบาลโดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และกระทรวงคมนาคม

โดยบึงสีไฟ มีสภาพเป็นระบบนิเวศน้ำจืดแบบปิด มีลักษณะคล้ายบ่อน้ำขนาดใหญ่ เนื่องจากมีถนนและคันดินปิดกั้นการไหลบ่าของมวลน้ำจากบริเวณโดยรอบ มีซากวัชพืชทับถมเป็นจำนวนมาก ทำให้บึงสีไฟตื้นเขิน จึงได้มีการศึกษาโดยจังหวัดพิจิตรร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ ได้ทำการวางโครงการและศึกษาความเหมาะสมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ โดยมอบให้กรมเจ้าท่าดำเนินการขุดลอกปรับปรุงฟื้นฟูบึงสีไฟตามรายละเอียดรูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ โดยแบ่งโครงการเป็น 2 Phase ซึ่งได้ปฏิบัติงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา

ปัจจุบันโครงการ Phase 1 และ Phase 2 กรมเจ้าท่าดำเนินงานแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 ปริมาณวัสดุ ขุดลอกทั้งหมด 7,940,079 ลูกบาศก์เมตร มอบให้สาธารณประโยชน์และปรับภูมิทัศน์ ปริมาณ 1,907,477 ลูกบาศก์เมตร และจำหน่ายตามระเบียบพัสดุฯ ปริมาณ 6,032,602 ลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ ภายหลังการขุดลอกได้มีวัสดุส่วนหนึ่งที่เป็นคันกั้นน้ำ ขณะนี้สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 จึงได้เข้าดำเนินการขุดลอกโดยใช้รถขุด นว.6 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงานขุดคันดินกั้นน้ำปริมาณเนื้อดิน 36,461 ลูกบาศก์เมตร เพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์บึงสีไฟให้เกิด ความสวยงามมากยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลจากการขุดลอกบึงสีไฟ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ทำให้ปัจจุบันสามารถเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในบึงสีไฟได้ไม่น้อยกว่า 12 ล้าน ลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการขยายพันธ์สัตว์น้ำทางธรรมชาติ แหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภค เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านข่าวต้นฉบับ: “เจ้าท่า” ขุดลอก “บึงสีไฟ” รองรับน้ำหลากได้ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร