TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

“เฮียฮ้อ” เก็บหุ้น RS เข้าพอร์ตเพิ่ม

“เฮียฮ้อ” สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เก็บหุ้น RS เข้าพอร์ตเพิ่ม 16,300 หุ้น ราคาหุ้นละ 26.25 บาท

วันที่ 23 เม.ย. 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS ว่า นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ตำแหน่งประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ทำรายการซื้อหุ้น RS เพิ่มจำนวน 16,300 หุ้น ในราคาเฉลี่ย 26.25 บาท มูลค่ารวม 427,875 บาท เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา

โดยทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์ (Auto Matching) ผ่านบริษัท หลักทรัพย์ (บล.) ธนชาต จำกัด (มหาชน)

ภายหลังการเข้าทำรายการดังกล่าวมีสัดส่วนการถือครองหุ้นเป็น 223,500,000 หุ้น ทั้งนี้ปัจจุบันตามข้อมูลบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของ RS สัดส่วน 220,200,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 22.64%

อ่านข่าวต้นฉบับ: “เฮียฮ้อ” เก็บหุ้น RS เข้าพอร์ตเพิ่ม